VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH 
HCZ spol. s r.o. provozovatele CK BlueSport.cz

se sídlem Praha 5 - Lipence, Osluněná 627, IČ 63979632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40377 (dále jen BlueSport.cz)

I. Preambule

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv o zájezdech (dále jen SZ) uzavíraných se zákazníky BLUESPORT.CZ, na základě kterých se zákazníci zúčastňují zájezdů či využívají služeb poskytovaných a pořádaných BLUESPORT.CZ.
BLUESPORT.CZ organizuje standardní zájezdy, uvedené v katalogu i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce i skupiny dle dohody (dále jen „zájezd“). Pro zákazníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování v hotelech, apartmánech a kempech včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

II. Předmět podmínek

Předmětem těchto Všeobecných podmínek je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících z SZ uzavřené mezi BLUESPORT.CZ jako pořadatelem zájezdu a zákazníkem jako účastníkem zájezdu.
Pokud jsou v SZ uvedeny a BLUESPORT.CZ akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené v SZ.

III. Uzavření cestovní smlouvy

SZ pořádaném BLUESPORT.CZ obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny.
Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených v SZ.
Smlouva o zájezdu nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu zájezdu, zaniká smlouva o zájezdu s účinky od počátku.
Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na SZ odpovídá zákazník (objednavatel), se kterým je uzavírána SZ.
Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z nabídek zpracovaných BLUESPORT.CZ, které má zákazník k dispozici. Pokud tyto údaje nejsou uvedeny v nabídkách BLUESPORT.CZ, budou uvedeny přímo v SZ mezi zákazníkem a BLUESPORT.CZ.

IV. Cena zájezdu

Cena zájezdu je stanovena v souladu s internetovou nabídkou či individuálně zpracovanými nabídkami BLUESPORT.CZ. Souhrnná cena zájezdu uvedená v SZ je konečná s výjimkou povinných poplatků třetím subjektům, které je zákazník povinen uhradit v místě pobytu v místní měně.
Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně stanoveny BLUESPORT.CZ či případně blíže specifikovány v SZ.
Cena zájezdu je splatná zpravidla ve 2 splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do 3 dnů po uzavření SZ a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu je splatná nejpozději 45 dní před začátkem zájezdu.
Pokud dojde k uzavření SZ v době kratší než 60 dní před zahájením zájezdu, je cena zájezdu splatná jednorázově do 2 dnů od uzavření SZ. Cena zájezdu však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu na účet BLUESPORT.CZ.
Zákazník je povinen uhradit splátky ceny zájezdu BLUESPORT.CZ. Úhradu provede sám dle pokynů pro platbu, které obdržel zároveň s SZ. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy zákazník. V případě úhrady ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet se cena (resp. záloha nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem připsání na účet BLUESPORT.CZ.
BLUESPORT.CZ je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu s tím, že tato změna bude uvedena v SZ, případně oznámena zákazníkovi.
Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu uhrazena ve stanovené lhůtě, je BLUESPORT.CZ oprávněna od SZ odstoupit. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopoplatky) ve výši stanovené v čl. VIII, s čímž zákazník výslovně souhlasí. Před odstoupením od smlouvy může BLUESPORT.CZ poskytnout zákazníkovi dodatečnou lhůtu k úhradě. 

V. Změna ceny zájezdu

Ceny zájezdů BLUESPORT.CZ, které jsou uvedeny v Kč, byly kalkulovány na základě kurzů měn k rozhodnému dni, vždy poslednímu pracovnímu dni před 30.6. pro zimní zájezdy a 30.11. pro letní zájezdy. BLUESPORT.CZ je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v SZ za podmínek stanovených v tomto článku.
Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, je BLUESPORT.CZ oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb placených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden čl V. Rozhodným měnovým kurzem je měnový kurz stanovovaný ČNB.
BLUESPORT.CZ má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a vyhlásit nové ceníky. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je oprávněn:
a) požadovat poskytnutí všech služeb stanovených pro každý zájezd,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu,
c) reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad a to bez zbytečného odkladu a nejlépe písemně místnímu zastoupení BLUESPORT.CZ, případně telefonicky a to tak, aby mohla být náprava sjednanána co nejdříve, v době trvání zájezdu / pobytu. V případech, kdy reklamované vady nebyly odstraněny na místě, pak zákazník uplatňuje přímo u BLUESPORT.CZ nejpozději do 1 měsíce po návratu ze zájezdu, jinak nebude na reklamaci brán zřetel. Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem.
d) Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě, že dojde mezi BLUESPORT.CZ a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. 
e) žádat o provedení změn ve smlouvě o zájezdu a to:
ea) změnu účastníka - po uzavření smlouvy o zájezdu lze na žádost zákazníka provést změnu osoby zákazníka, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit BLUESPORT.CZ, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SZ. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. V tomto případě se zákazník zavazuje zaplatit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osoba.
eb) změna služeb - zákazník má právo zažádat BLUESPORT.CZ o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených v SZ (typ skipasu apod.) za jiné služby. V případě, že tato změna bude možná a bude provedena, zavazuje se zákazník zaplatit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osoba.
Zákazník je povinen:
a) uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,
b) nastoupit ve stanoveném čase na zájezd
c) zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná vstupní víza,
d) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník, zákazník byl při uzavírání smlouvy o zájezdu informován o pasových, vízových a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách na jejich vyřízení,
e) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a případně delegáta nebo jiné osoby pověřené BLUESPORT.CZ odpovědností za zájezd,
f) vzniklé závady bezodkladně oznámit zástupci BLUESPORT.CZ či jiné osobě pověřené BLUESPORT.CZ odpovědností za zájezd, nebo pokud nelze výše zmíněným způsobem, po návratu ze zájezdu nejlépe písemně přímo BLUESPORT.CZ,
g) dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb,
h) dodržovat další povinnosti, stanovené mu právními předpisy.

Zákazník, který bez zavinění BLUESPORT.CZ nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu.

VII. Práva a povinnosti BLUESPORT.CZ

BLUESPORT.CZ je oprávněna z objektivních důvodů změnit před zahájením zájezdu podmínky SZ a navrhnout změnu SZ zákazníkovi. BLUESPORT.CZ není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny zájezdu postupem dle čl. V. těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna SZ vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li BLUESPORT.CZ změnu SZ, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SZ souhlasit nebo zda od SZ odstoupí (bez uplatnění stornopoplatků). Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SZ neoznámí BLUESPORT.CZ, že návrh nepřijímá a že od SZ odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od SZ neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl. V těchto podmínek.
Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:
a) změny, které nemají za následek změnu destinace zájezdu, kategorie ubytování, stravování, způsobu dopravy apod., (např. hodina a místo odjezdu).
b) změna programu zájezdu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
Pokud byla realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, je BLUESPORT.CZ oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na volné místo v zájezdu obdobném. Fakultativní výlet se může pro nedostatek zákazníků zrušit též v průběhu pobytu na zájezdu.
BLUESPORT.CZ je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede bezplatně vhodná alternativní opatření, a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně objednané a uskutečněné služby.
BLUESPORT.CZ se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany zákazníka v průběhu zájezdu prostřednictvím místního zástupce BLUESPORT.CZ nebo další osoby pověřené BLUESPORT.CZ odpovědností za zájezd vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.
Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uznat v případech, kdy vytýkané nedostatky nejsou zaviněny BLUESPORT.CZ či jiným dodavatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a zároveň:
a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka, a/nebo
b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a/nebo
c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci - za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci - např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. vylučují povinnost BLUESPORT.CZ plnit jakékoli nároky zákazníků vyplývající z nastalých nedostatků a změn, uvedených v tomto odstavci.
Došlo-li ke změnám letových a jízdních řádů, typu a trasy dopravního prostředku, jež nejsou zásadního charakteru, neodpovídá BLUESPORT.CZ za škody, které mohou zákazníkům vzniknout v důsledku takových změn.

VIII. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

BLUESPORT.CZ je oprávněna od SZ odstoupit jen v případech výslovně uvedených v SZ, těchto podmínkách nebo obecně závazných právních předpisech.
BLUESPORT.CZ je oprávněna odstoupit zejména z důvodu porušení stanovené povinnosti ze strany zákazníka. V případě, že zákazník před zahájením zájezdu poruší svou povinnost a BLUESPORT.CZ z tohoto důvodu odstoupí od SZ, zavazuje se zákazník zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % celkové ceny zájezdu. V případě odstoupení BLUESPORT.CZ od SZ z důvodů porušení povinnosti zákazníka po zahájení zájezdu doručí zákazníkovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení ze zájezdu) osoba pověřená BLUESPORT.CZ odpovědností za zájezd. Doručením zákazníkovi zaniká povinnost BLUESPORT.CZ poskytovat zákazníkovi jakékoli služby dle SZ. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení části ceny služeb, které nebyly čerpány, a zákazník je povinen uhradit BLUESPORT.CZ náklady vzniklé v souvislosti s případnou vzniklou škodu.
Zákazník je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od SZ písemně odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu bez udání důvodu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno BLUESPORT.CZ. Zákazník bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká BLUESPORT.CZ újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího zákazníka a v případě, že se nepodaří náhradního zákazníka zajistit, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům BLUESPORT.CZ a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním zákazníka proto sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se zákazník v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje ve prospěch BLUESPORT.CZ zaplatit. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od SZ společnosti BLUESPORT.CZ.
Toto odstupné (stornopoplatky) činí:
více než 60 dní před odjezdem 40 %
59 - 40 dní 60 %
39 – 20 dní 80 %
19 – 10 dní 90 %
9 dní a později před odjezdem 100 %
V případě částečného stornování z ubytovací jednotky je zákazník povinen uhradit skutečné náklady spojené s čátečným stornováním. V tomto případě se tyto skutečné náklady mohou lišit od stornopoplatků uvedených výše.
Stornopoplatky za dopravu činí v případě odstoupení od SZ ze strany zákazníka v době kratší 30 dnů před zahájením zájezdu, bez ohledu na důvod odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy.
Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí. Uvedené stornopoplatky se vztahují i na zájezdy na vyžádání.

IX. Cestovní pojištění

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. BLUESPORT.CZ však může sjednávat jako zprostředkovatel na základě pojistné smlouvy pro zákazníka cestovní pojištění s pojišťovnou specializovanou na cestovní pojištění. Zákazník může uzavřít i pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu. BLUESPORT.CZ zákazníky zájezdu informuje o pojištění a v případě zájmu pojištění zákazníkovi zprostředkuje. Pojistná smlouva vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou. Vzniklé případné pojistné události a další nároky z pojistných smluv řeší zákazník, který podepsal smlouvu, přímo s pojišťovnou, jakožto smluvním partnerem.
Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Zákazník podpisem SZ rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.
BLUESPORT.CZ je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádí BLUESPORT.CZ aktuálně na internetu, informace je rovněž k dispozici v sídle BLUESPORT.CZ. Zákazník rovněž v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu.

X. Ochrana osobních údajů

BLUESPORT.CZ zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje jsou bezpečně zpracovány v databázi BLUESPORT.CZ.
Zákazník uzavřením SZ bere na vědomí, že sděluje BLUESPORT.CZ osobní údaje v rozsahu uvedeném v SZ pro účely poskytování služeb BLUESPORT.CZ, vyplývajících z uzavřené SZ a služeb s tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní údaje budou zpracovávány ze strany BLUESPORT.CZ a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, případně ze smlouvy o pojištění, a jimi zpracovány, s čímž zákazník podpisem SZ souhlasí. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro uzavření SZ a pro její plnění, případně pro uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna SZ, ani smlouva o pojištění.
Svým podpisem na SZ dává zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., HCZ spol. s r.o., jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních a citlivých údajů v rozsahu této smlouvy, tj. jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a emailu, a to pro účely poskytování služeb a produktů CK, pro marketingové a obchodní účely CK a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CK poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje BLUESPORT.CZ na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále potvrzuje, že byl BLUESPORT.CZ, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese BLUESPORT.CZ odvolat, má právo přístupu k osobním a citlivým údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se zákazník může kdykoliv obrátit na BLUESPORT.CZ nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

Veškeré informace a údaje obsažené v nabídkách prezentovaných a vydaných BLUESPORT.CZ o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. BLUESPORT.CZ je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností jednostranně upravit.
BLUESPORT.CZ si vyhrazuje právo na tiskové chyby ve vydaných nabídkách v internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2020.

Cestovní pojištění

Nedílnou součástí pobytu v zahraničí, zvlášť na horách, by mělo být i cestovní pojištění. Vyberte si z naší nabídky.
Rádi vám poradíme

Rychlý kontakt

Telefon: 602 328 051

E-mail: info@bluesport.cz
Další kontakty zde

Lyže LUSTI

Lyže LUSTI za skvělé ceny. Stále častěji jsou lyže LUSTI k vidění na alpských sjezdovách. Přidáte se?
Více zde

Proč Bluesport?

Myslíme na nejmenší, děti s námi lyžují zdarma

Specializujeme se na Itálii a lyžařské pobyty

Zájezdy pro vás tvoříme již od roku 1993

Nabízíme vždy konkrétní ubytování - žádné noname

Z našeho blogu
19. 04. 24
Apartmán Plazoll - Kronplatz
Dobrý den pane Sedláček Dovolená proběhla v naprostém pořádku. Ubytování bylo bez prob...

19. 04. 24
apartmány Top Residence - Passo Tonale
Zdravím a posílám pár informací k proběhlému zájezdu. Předem děkuji za zařízen...

19. 04. 24
Apartmán Bait Canton - Livigno
Dobrý den pane Sedláčku,ubytování i místo apartmánu nám moc vyhovovalo a byli jsme moc spok...

Informace
Livigno

Ač snažíme přidávat nová střediska či rozšiřovat nabídku ubytování ve stávajících střediscích, tak Livigno stále zůstává nejoblíbenější destinací pro zimní dovolenou v naší nabídce.

Více >
Náš blog

Zajímají Vás zážitky z našich cest, novinky, aktuality, last minute nabídky či jenom naše názory? Pak se můžete podívat na náš blog, který jsme po kratší době začali zase nepravidelně plnit.

Více >
Léto na horách

Stejně jako v zimě, tak i v létě se specializujeme na nabídku pobytů v italských horách. Budeme rádi, pokud se na nás obrátite se žádostí o nabídku ubytování i na svoji letní dovolenou na horách. 

Více >